เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-501884

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
​​


​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000005
วันนี้ 000041
วานนี้ 000045
เดือนนี้ 000997
เดือนก่อน 001571
ปีนี้ 007078
ปีก่อน 013951
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ยกเลิกการจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 - 29 มี.ค. 65(ดู 64) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 - 27 ม.ค. 65(ดู 82) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ปิดตลาดบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 9 ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - 25 ม.ค. 65(ดู 71) 
  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี 2565 - 24 ม.ค. 65(ดู 68) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 - 17 ม.ค. 65(ดู 76) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 - 10 ม.ค. 65(ดู 77) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 - 10 ม.ค. 65(ดู 80) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 - 9 ก.พ. 65(ดู 72) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.พ. 65(ดู 75) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 - 12 พ.ค. 64(ดู 72) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 - 12 พ.ค. 64(ดู 73) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 - 3 พ.ค. 65(ดู 13) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565) - 1 เม.ย. 65(ดู 33) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 - 1 เม.ย. 65(ดู 31) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - 2 มี.ค. 65(ดู 65) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 - 3 ก.พ. 65(ดู 90) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต (OVERLAY) ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเริ่มจากบริเวณสี่แยกทางออกไปบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ไปถึงบริเวณถนนลาดยางหน้า ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ - 7 ม.ค. 65(ดู 89) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จากนานายพรม ชุมนุม ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงบ้านกลาง - 7 ม.ค. 65(ดู 91) 

ภาพกิจกรรม

บุญผะเหวดบ้านคำนางตุ้ม หมู่ 5 (ดู 99)

บุญผะเหวดบ้านโป่ง (ดู 60)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

วิดีโอแนะนำ

ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย (ดู 69)

ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย (ดู 72)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 255)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 356)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูไท ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 411)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ OTOP บุ่งเลิศ (ดู 273)

เศษวัสดุจากธรรมชาติ (ดู 358)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [1 มิ.ย. 65]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 : [4 พ.ค. 65]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 : [3 พ.ค. 65]
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 : [3 พ.ค. 65]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) : [7 เม.ย. 65]
  สรุปข้อมูลสถติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565 : [4 เม.ย. 65]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) : [4 เม.ย. 65]
  รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 : [4 เม.ย. 65]
  แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [1 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร