ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

     ตำบลบุ่งเลิศ อยู่ห่างจากอำเภอเมยวดี ประมาณ 7 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมหลักที่ใช้ติดต่อกับอำเภอเมยวดี ได้ 2 ทาง คือ สายบ้านหนองเมย ตำบลเมยวดี ไปทางบ้านโป่ง และอีกเส้นทางหนึ่งก็คือผ่านบ้านหนองสองห้อง ตำบลเมยวดี ไปทางบ้านบุ่งเลิศ เส้นทางการคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

อาณาเขต

ตำบลบุ่งเลิศ มีเนื้อที่ประมาณ 17,500 ไร่ หรือ 28 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ด้านทิศเหนือ

         -จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแดงไปทางทิศตะวันออกถึงกึ่งกลางลำห้วยแดง เป็นเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๐๐๑๗๐ รวมระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร

         -จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแดงซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตำบลบุ่งเลิศ

กับตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปทางทิศตะวันออกถึงกึ่งกลางลำห้วยแดง

เป็นหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ VD ๑๑๐๑๗๘ รวมระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

         -จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเรียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแดงไปทางทิศตะวันออกถึงกึ่งกลาง

ลำห้วยแดงทางทิศตะวันออกบ้านบุ่งเลิศเป็นจุดสิ้นสุด เป็นหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ VD ๑๕๒๑๖๑ รวมระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๔,๕๐๐ เมตร

ด้านทิศตะวันออก

         -จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเส้น

แบ่งระหว่างตำบลบุ่งเลิศกับตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ถึงบริเวณทุ่งนาราษฎรเป็นหลัก     เขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๕๐๑๖๐ รวมระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร

         -จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านเลิศสมบูรณ์ถึงบริเวณทุ่งนาราษฎรเป็นหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๓๐๑๕๑ รวมระยะทางประมาณ      ๑,๒๐๐ เมตร

         -จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงกึ่งกลาง   ท่อลอดเหลี่ยมถนนลาดยางสายบ้านโป่ง-บ้านหนองเมย เป็นจุดสิ้นสุด เป็นหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๐๙๕๑๔๕ รวมระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร

ด้านทิศใต้

         - จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างตำบลบุ่งเลิศกับตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ถึงบริเวณกลางทุ่งนาราษฎรทางด้านทิศตะวันออกบ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ เป็นหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๘๐๑๔๒ รวมระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร

         - จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงบริเวณกลางทุ่งนาราษฎร เป็นหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๐๘๔๑๓๙ รวมระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร

          -จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงบริเวณกลางทุ่งนาราษฎรด้านทิศใต้บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ เป็นหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๖๐๑๓๗ รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร

          - จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนลาดยางสายบ้านคำนางตุ้ม-บ้านชมสะอาด ถึงบริเวณลำน้ำยังบรรจบลำห้วยแดงเป็นจุดสิ้นสุด เป็นหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๐๓๙๑๕๐ รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร

ด้านทิศตะวันตก

-จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวกิ่งกลางลำห้วยแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบ้าน

โนนสวรรค์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตำบลบุ่งเลิศกับตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงกึ่งกลางห้วยแดง เป็นหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๐๗๕๑๖๑ รวมระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

          - จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเรียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแดงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงกึ่งกลางลำห้วยแดงด้านทิศด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ เป็นจุดบรรจบหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๐๙๑๑๗๑ รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร แสดงได้ดังภาพ

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

     ตำบลบุ่งเลิศ มีพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ราบสูงโดยทั่วไปเป็นที่ดอนสูงๆ ต่ำๆ ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับปานกลางในอดีตมีป่าไม้หนาแน่นปัจจุบันถูกบุกทำลายไปเป็นจำนวนมากสาเหตุเพราะราษฎรได้ใช้ที่ดินประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว

1.4 ลักษณะของดิน

     ลักษณะดินในพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนี่ยวปนทราย สีของดินเป็นสีน้ำตาล สีเทาเข้ม เป็นดินลึกมาก ดินมีการละลายน้ำปานกลาง ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง   ถึงต่ำสภาพพื้นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่น

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

     การเมืองการปกครองแต่เดิมเป็นการปกครองแบบสภาตำบล ได้รับจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 สภาตำบลบุ่งเลิศ ได้รับจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538      การบริหารงานช่วงแรกเป็นการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารงานในช่วงนี้จึงเป็นการบริหารงานแบบค่อยเป็นค่อยไป นายอำเภอเป็นพี่เลี้ยง การจัดการส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างถนน น้ำประปา โดยยังไม่คำนึงถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ มากนัก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ โดยมีนายสวัสดิ์ สุวรรณไตร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ เป็นคนแรก นายจันทร์ทอง เมืองฮาม เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ ดำรงตำแหน่งจนถึง พ.ศ.2544 หลังจากหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ได้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อปี พ.ศ.2544 นายสาคร พลซื่อ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ นายบัญทัย สุวรรณไตร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ หลังจากหมดวาระมีการเลือกตั้งใหม่ พ.ศ.2548 นายสมัย พ้นทุกข์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ โดยมีนายจันทร์ทอง เมืองฮาม ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบุ่งเลิศตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล และ มีนายกเทศมนตรีตำบลเป็นผู้บริหารตำบลบุ่งเลิศมีพื้นที่การปกครอง 9 หมู่บ้าน โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลได้ เขตละ 6 คน รวมเป็น 12 คน และได้ทำการย้ายสำนักงานจากบ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ 2 มาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม โดยมี  นายสาคร พลซื่อ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ นายบัญทัย สุวรรณไตร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

ตำบลบุ่งเลิศมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปกครองตามระบบของทางราชการ สถานการณ์ทางการเมือง การหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นมีการหาเสียงเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและระเบียบกฎหมาย การเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งเขตการปกครองแยกออกเป็น 9 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ผู้นำท้องที่

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเลิศ 134 225 236 461 นายสง่า      วังคะฮาด  
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ไฟฟ้า 112 205 205 410 นายสุริยันต์   ชัยฤทธิ์      
หมู่ที่ 3 บ้านโป่ง 220 381 405 786 นายจำเนียร   สุทธิสินธ์
หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม 107 225 243 468 นายวิระชัย  สายรัตน์  
หมู่ที่ 5 บ้านคำนางตุ้ม 271 522 511 1,033 นายพูลศรี    วิชกรรม  
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ 109 228 201 429 นายวินัย      สารโท        
หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเลิศเหนือ 102 204 189 393 นายอุดมทรัพย์ กุลวงค์  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองม้า 140 286 299 585 นางสังวาล      กองอุดม
หมู่ที่ 9 บ้านเลิศสมบูรณ์ 122 195 183 378 นางวงสวรรค์  ใจคง
รวม 1,317 2,471 2,472 4,943  

(ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักทะเบียนอำเภอเมยวดี ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562)

2.2 การเลือกตั้ง

               ตำบลบุ่งเลิศ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ดังนี้ เขต 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเลิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านเลิศสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม หมูที่ 8 บ้านหนองม้า เขต 2 หมู่ที่ 3 บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ ประชาชนตำบลบุ่งเลิศมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง มีการจัดเวทีประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีการรณรงค์การเลือกตั้งก่อนทำการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557 มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของตำบลบุ่งเลิศจากข้อมูลการเลือกตั้งของอำเภอเมยวดี 3,740 คน จำนวน   ผู้มาใช้สิทธิ 2,760 คน การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 1,074 คน คิดเป็นร้อยละ 37.62 โดยนายบัญทัย สุวรรณไตร ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศนายจิรพนธ์ วังคะฮาด ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

3. ประชากร

    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเลิศ

224 228 224 232 237 235 456 465 459

หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ไฟฟ้า

204 199 201 209 205 204 413 404 405

หมู่ที่ 3 บ้านโป่ง

367 375 377 412 412 411 779 787 788

หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม

220 223 224 235 244 244 455 467 468

หมู่ที่ 5 บ้านคำนางตุ้ม

526 524 522 513 513 513 1,039 1,037 1,035

หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์

236 230 228 196 202 201 432 432 429

หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเลิศเหนือ

195

203 203 191 188 187 386 391 390

หมู่ที่ 8 บ้านหนองม้า

296 292 289 284 296 300 580 588 589

หมู่ที่ 9 บ้านเลิศสมบูรณ์

195 196 194 170 176 176 365 372 370
รวม 2,463 2,470 2,462 2,442 2,473 2,471 4,905 4,943 4,933
จากข้อมูลในตารางเปรียบเทียบได้ว่าจำนวนประชากรในปี 2560 มีประชากรชายมากกว่าประชากรหญิง จำนวน 21 คน ปี 2561 มีจำนวนประชากรหญิงมากกว่า ประชากรชายจำนวน 3 คน ในปี 2562 มีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายจำนวน 9 คน ถ้าเปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้ง 3 ปี ในปี 2560 มีจำนวนประชากรมากกว่าปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562 จำนวน 38 ราย ในปี 2561 จำนวนประชากรลดลง จำนวน 38 ราย ในปี พ.ศ.2562 จำนวนประชากรลดลงจำนวน 10 ราย
วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 690