อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักทรัพยากรน้ำภาค 4

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยสำนักทรัพยากรน้ำภาค 4... วันที่ 18 ม.ค. 65 (ดูู 4)

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 21 ก.ย. 64 (ดูู 118)

มอบเงินชดเชยกรณีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปีสกิน (LSD)

มอบเงินชดเชยกรณีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โรคลัมปีสกิน (LSD)... วันที่ 17 ก.ย. 64 (ดูู 110)

ดำเนินการปิดศูนย์พักคอยตำบลบุ่งเลิศ

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายถอ เหลาทอง นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสาธารณงานสุขเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ได้ลงพื้นที่เก็บขยะและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเรียบร้อย ดำเนินการปิดศูนย์พักคอยตำบลบุ่งเลิศ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการ..... วันที่ 6 ก.ย. 64 (ดูู 218)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564

คำแถลง นโยบายการบริหารของนายถอ เหลาทอง นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 18 พ.ค. 64 (ดูู 156)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ครั้งแรก โดยท่านนายอำเภอเมยวดี นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผลการคัดเลือกประธานสภาฯรองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ดังนี้ 1.นายไถ่ พ้นทุกข์ เป็นประธานสภ..... วันที่ 11 พ.ค. 64 (ดูู 127)

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564... วันที่ 24 ธ.ค. 63 (ดูู 372)

การแข่งขันกีฬาภายในชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 วันที่ 12 พฤศิจกายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

การแข่งขันกีฬาภายในชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 วันที่ 12 พฤศิจการยน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์... วันที่ 11 พ.ย. 63 (ดูู 508)

โครงการเพราะเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 2562

โครงการเพราะเมล็ดพันธุ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 2562... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 155)

โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น

โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 157)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ปี 2562

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 173)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ฯ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักปฏิบัติธรรม หนองหอยวนาราม ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 7 ก.ย. 62 (ดูู 145)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพ (ด้านการจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีความพอเพียง) ประจำปี พ.ศ.2562

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพ (ด้านการจัดการสุขภาพดีด้วยวิถีความพอเพียง) ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 30 ส.ค. 62 (ดูู 178)

โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านปลอดภัยยุ่งลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ปี 2562

โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านปลอดภัยยุ่งลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ปี 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด สนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 22 ส.ค. 62 (ดูู 246)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวสารการทุจริตแก่ประชาชน 2562

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวสารการทุจริตแก่ประชาชน วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ โดย เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด... วันที่ 20 ส.ค. 62 (ดูู 159)

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศร่วมโครงการกำจัดขยะอันตรายจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศร่วมโครงการกำจัดขยะอันตรายจังหวัดร้อยเอ็ด (รอบที่ 2) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 15 ส.ค. 62 (ดูู 175)

เฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์

โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด/ทารกแรกเกิด ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สนับสนุนดดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลบุ่งเลิศ... วันที่ 23 พ.ย. 61 (ดูู 151)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ข้ามพื้นที่

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ข้ามพื้นที่... วันที่ 12 ต.ค. 58 (ดูู 563)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบุ่งเลิศ ปี 2558

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบุ่งเลิศ ปี 2558... วันที่ 9 ต.ค. 58 (ดูู 231)

วันผู้สูงอายุตำบลบุ่งเลิศ ปี 2558

วันผู้สูงอายุตำบลบุ่งเลิศ ปี 2558... วันที่ 9 ต.ค. 58 (ดูู 158)