กองช่าง


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายวิชัย อัฐนาค
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางอยุรี เจริญพืช
นักจัดการงานทั่วไป


นายปัญญา สิงหา
นายช่างไฟฟ้า


นายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายธนพงษ์ อินไชยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายจิรพงศ์ เสียงล้ำ
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายสุริยันต์ สุขมะณี
คนงานทั่วไป


นางสาววาริศา สิงห์หาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายทวี ใจซื่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายถาวร อัฐจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ