สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 130

หัวข้อ :: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


นายไถ่ พ้นทุกข์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0831284154


นายบุญช่วย มหิวรรณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0872224703


นายวีระพจน์ ผ่านจังหาร
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0813202411


นางชญาภรณ์ สิงหา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0929329054


นายสุรพล ศรีหาตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0813699335


นางร่มเย็น อินไชยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0981079416


นายนิยม ภูมิพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0636915583


นายสมควร อินไชยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0647786911


นายสมพงษ์ วิเศษอุตร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0994382999


นายทองคำ อัฒจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0937254932


นายสังคม เนตรวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0650952031


นายสุภาส บุญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0913577729


นางสาวจิตรลดา กุลอาจศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เบอร์โทร : 0636964626