หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ


นายวีระพจน์ ผ่านจังหาร
ปลัดเทศบาล


นายวิชัย อัฐนาค
รองปลัดเทศบาล


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนันทนา อุทรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิชัย อัฐนาค
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองช่าง