คู่มือสำหรับประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือสำหรับประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   5 ม.ค. 65 31
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   4 ม.ค. 65 28
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน   4 ม.ค. 65 27
คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน   4 ม.ค. 65 28
คู่มือสำหรับประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   4 ม.ค. 65 30
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย   2 ธ.ค. 64 27
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   2 ธ.ค. 64 23
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   3 ก.พ. 64 104
การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (N)   8 ต.ค. 63 192
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   8 ต.ค. 63 172
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   8 ต.ค. 63 166