ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 1 ต.ค. 64 23
ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 ก.ย. 64 16
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30 ก.ย. 64 13
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2564 28 ก.ย. 64 30
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 ส.ค. 64 81
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 ส.ค. 64 62
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 ก.ค. 64 85
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 23 ก.ค. 64 70
คำสั่งอำเภอเมยวดี เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 11 พ.ค. 64 80
คำสั่งอำเภอเมยวดี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 11 พ.ค. 64 77
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 5 พ.ค. 64 75
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 5 พ.ค. 64 45
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ขอเชิญชวนผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผ่านแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) 16 เม.ย. 64 80
ปฏิทินการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 ก.พ. 64 138
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 1 ก.พ. 64 161
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9 พ.ย. 63 266
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 มิ.ย. 63 192
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร 19 มิ.ย. 63 172
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ก.พ. 63 164
เอกสารแนะนำการชำระภาษี ประจำปี 2562 18 ธ.ค. 61 192
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 0 -1957 50
ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 -1957 2
ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 0 -1957 2