ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 23 ก.ค. 64 2
คำสั่งอำเภอเมยวดี เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 11 พ.ค. 64 23
คำสั่งอำเภอเมยวดี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ 11 พ.ค. 64 22
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 5 พ.ค. 64 22
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 5 พ.ค. 64 18
เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ขอเชิญชวนผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผ่านแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) 16 เม.ย. 64 49
ปฏิทินการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 ก.พ. 64 96
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 1 ก.พ. 64 115
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9 พ.ย. 63 200
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 มิ.ย. 63 144
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร 19 มิ.ย. 63 128
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ก.พ. 63 125
เอกสารแนะนำการชำระภาษี ประจำปี 2562 18 ธ.ค. 61 151
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 0 -1957 15