การมีส่วนรวมของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 65 29
การประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   16 ก.พ. 65 27
บันทึกการประชุุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ครู พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   16 ก.พ. 65 20
การประชุมประชาคมขอใช้ที่่ดินสาธารณะแปลง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ 5   24 ม.ค. 65 20
การประชุมประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณะแปลงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9   21 ม.ค. 65 19
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหาร วันที่ 12 ก.ค.2564   14 ก.ค. 64 69
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหาร วันที่ 22 มิ.ย.2564   24 มิ.ย. 64 66
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนและคณะผู้บริหาร วันที่ 24 พ.ค.2564   25 พ.ค. 64 67
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2564   12 ม.ค. 64 119