รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   1 เม.ย. 65 24
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   9 พ.ย. 64 45
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   6 ต.ค. 64 28
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   18 ธ.ค. 63 83
รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563   24 มิ.ย. 63 172
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   4 มี.ค. 63 108
งบแสดงฐานนะการเงิน   30 ก.ย. 62 160