E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ ๑-๒ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 65
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต (OVERLAY)ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบริเวณสี่แยกทางออกไปบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑ ไปถึงบริเวณถนนลาดยางหน้า ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 7 ม.ค. 65
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ จากนานายพรม ชุมนุม ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงบ้างกลาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ๑๑,๖๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 7 ม.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (กิจการประปาเทศบาล หมู่ ๒ และหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
ซื้อเสี้อกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 64
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 28 ธ.ค. 64
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 28 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 20 ธ.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑ บริเวณที่นานางสุวิภา มหาราช ปากคลองกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๙.๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง โดยปูพื้นผิวจราจรด้วยยาง AC60/70 หมู่ที่ 7 จากบริเวณหน้าบ้านนางบรรเทา กุลวงค์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายยอดตา แสงกล้า กว้าง 6.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 4 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางบุญญาพร ใจคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ จากนานายพรม ชุมนุม ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงบ้างกลาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ๑๑,๖๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ก.ย. 64
เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต (OVERLAY)ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบริเวณสี่แยกทางออกไปบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑ ไปถึงบริเวณถนนลาดยางหน้า ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำนางตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายทางบริเวณสามแยกหน้าเทศบาลตำบลบุ่งเลิศหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ตามกิจกรรมประเภท ๔ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
ซื้อสารส้มก้อนใสและคลอรีน ๗๕% กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
ซื้อสารส้มก้อนใสและคลอรีน ๗๕% กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อสารส้มก้อนใสและคลอรีน ๗๕% กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อแจกให้กับประชาชนในเขตตำบลบุ่งเลิศ คนละ ๓ ชิ้น รวมจำนวนทั้งหมด ๑๔,๘๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อผ้าม่านชนิดผ้ากันแสงยูวีแบบตาไก่ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 64
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๗๐๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 64
จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.พ. 64
ซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.พ. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 64
ซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายเริ่มจากนานายวัฒนพงษ์ สุวรรณไตรไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงไปบ้านสวนผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 64