ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายจวน แก้วภักดี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
อาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 7 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
จ้างเหมาบริการจัดหาเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำบริเวณที่นาของ นางเอี่ยม ไชยแสง หมู่ที่ 4 และบริเวณที่นาของนางสายยนต์ อนันทวัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางบริเวณหน้าบ้านนางประดิษธ์ อำคาฤทธิ์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกิจการประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 65
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เริ่มจากข้างศูนย์หม่อนไหม ถึงบริเวณที่ดิน นางสาวภัทริดา สายรัตน์ วางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 85 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 10 บ่อ พร้อมฝา คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 65
ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 65
จ้างปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมภูไท บ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 1 (ติดตั้งรางน้ำฝน) หมายเลขครุภัณฑ์ 040-64-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 65
วัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน ๙ รายการ 21 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 65
จ้างโครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบล็อกคอนเวิร์สทางเข้า หมู่ 5 ปริมาณงาน มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 31.26 ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมยาแนว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 65
จ้างโครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 เริ่มจากหนองม้า ถึงนานายถอ เหลาทอง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ออกจากหมู่บ้านสามแยกบล็อกคอนเวิร์สไปถึงนานายเรียน ชุมนุม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากสามแยกตรงข้ามนานางนันทนา อุทรักษ์ ถึงสามแยกนานายอุดร นาดี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เริ่มจากบริเวณนานายวัฒนพงษ์ สุวรรณไตร ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงไปบ้านสวนผึ้ง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากสี่แยกบ้านนางชม ชื่นชม ไปถึงถนนรอบหมู่บ้านจดนานายบุญมา ศรีคร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 รอบหนองม่วง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 772 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 65
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๖๗ รอ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ ตัว เพื่อใช้ติดตั้งในห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 65
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บดภาษีรายได้ และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ ๑-๒ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 65
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต (OVERLAY)ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต เริ่มจากบริเวณสี่แยกทางออกไปบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑ ไปถึงบริเวณถนนลาดยางหน้า ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 7 ม.ค. 65
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ จากนานายพรม ชุมนุม ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงบ้างกลาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ๑๑,๖๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 7 ม.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (กิจการประปาเทศบาล หมู่ ๒ และหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
ซื้อเสี้อกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 64
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 28 ธ.ค. 64
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 28 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๒ บ้านบุ่งเลิศ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 20 ธ.ค. 64
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64