หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แนวทางการปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   5 ม.ค. 65 29
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562   5 ม.ค. 65 26
ประกาศ ทต. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเงิน เดือน ตุลาคม 64   11 ต.ค. 64 22
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ต.ค. 64 21
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ต.ค. 64 20
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ต.ค. 64 19
การฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 64 27
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 64 25
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 64 23
สรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปี พ.ศ.2564   3 พ.ค. 64 105
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   26 เม.ย. 64 99
มาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   1 ต.ค. 63 99
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 90
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 90
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   19 มิ.ย. 63 173
ประกาศ ก.จ. ก.ท และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง พ.ศ.2562   14 พ.ค. 62 83