แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 มิ.ย. 65 31
แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 เม.ย. 65 37
แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   6 ม.ค. 65 21
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ม.ค. 65 19
แผนการใช้จ่ายเงิน สำนักปลัด ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 64 61
แผนการใช้จ่ายเงิน กองคลัง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 64 43
แผนการใช้จ่ายเงิน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 64 41
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   16 ก.ย. 64 10
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564   12 ม.ค. 64 114