การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   25 ม.ค. 65 37
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2565   25 ม.ค. 65 36
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   4 ม.ค. 65 34
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   3 ม.ค. 65 34
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของข้าราชการ   3 ม.ค. 65 35
แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ   3 ม.ค. 65 27
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ม.ค. 65 31
ประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรฯ ประจำปี 2565   3 ม.ค. 65 29
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   3 ม.ค. 65 28
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   12 พ.ค. 64 28
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นปี 2564   14 ต.ค. 63 88
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 90
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 91
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ปีงบประมาณ 2564 -2566   1 ต.ค. 63 90
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   1 ต.ค. 63 89
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 63 101
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   1 ต.ค. 63 90
บันทึกข้อรายงานอบรม   19 มิ.ย. 63 157