คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 11

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร   7 ม.ค. 65 30
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บและพัฒนารายได้   6 ม.ค. 65 35
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี   6 ม.ค. 65 25
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง   5 ม.ค. 65 34
คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน   2 พ.ย. 64 36
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ   2 พ.ย. 64 33
คู่มือการปฏิบัติงานการศึกษา   8 ต.ค. 64 24
คู่มือการปฏิบััติงานพัสดุ   5 ต.ค. 64 30
คู่มือการปฏิบัติงานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   1 ต.ค. 64 25
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   6 ม.ค. 64 110
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้   14 ต.ค. 63 90
คู่มือเบี้ยยังชีพฯ ทต.บุ่งเลิศ   8 ต.ค. 63 224
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   26 มิ.ย. 62 153