โครงสร้างฝ่ายบริหาร

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

บุ่งเลิศน่าอยู่ ความรู้กว้างไกล เศรษฐกิจสดใส ห่างไกลยาเสพติด

คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม  น้อมนำประชาธิปไตย

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.