โครงสร้างฝ่ายบริหาร

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลบุ่งเลิศ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

     ตำบลบุ่งเลิศ อยู่ห่างจากอำเภอเมยวดี ประมาณ 7 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมหลักที่ใช้ติดต่อกับอำเภอเมยวดี ได้ 2 ทาง คือ สายบ้านหนองเมย ตำบลเมยวดี ไปทางบ้านโป่ง และอีกเส้นทางหนึ่งก็คือผ่านบ้านหนองสองห้อง ตำบลเมยวดี ไปทางบ้านบุ่งเลิศ เส้นทางการคมนาคมเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

อาณาเขต

ตำบลบุ่งเลิศ มีเนื้อที่ประมาณ 17,500 ไร่ หรือ 28 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ด้านทิศเหนือ

         -จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแดงไปทางทิศตะวันออกถึงกึ่งกลางลำห้วยแดง เป็นเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๐๐๑๗๐ รวมระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร

         -จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแดงซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตำบลบุ่งเลิศ

กับตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปทางทิศตะวันออกถึงกึ่งกลางลำห้วยแดง

เป็นหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ VD ๑๑๐๑๗๘ รวมระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

         -จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเรียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแดงไปทางทิศตะวันออกถึงกึ่งกลาง

ลำห้วยแดงทางทิศตะวันออกบ้านบุ่งเลิศเป็นจุดสิ้นสุด เป็นหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ VD ๑๕๒๑๖๑ รวมระยะทางประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๔,๕๐๐ เมตร

ด้านทิศตะวันออก

         -จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเส้น

แบ่งระหว่างตำบลบุ่งเลิศกับตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ถึงบริเวณทุ่งนาราษฎรเป็นหลัก     เขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๕๐๑๖๐ รวมระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร

         -จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านเลิศสมบูรณ์ถึงบริเวณทุ่งนาราษฎรเป็นหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๓๐๑๕๑ รวมระยะทางประมาณ      ๑,๒๐๐ เมตร

         -จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบไปตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงกึ่งกลาง   ท่อลอดเหลี่ยมถนนลาดยางสายบ้านโป่ง-บ้านหนองเมย เป็นจุดสิ้นสุด เป็นหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด    VD ๐๙๕๑๔๕ รวมระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร

ด้านทิศใต้

         - จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างตำบลบุ่งเลิศกับตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ถึงบริเวณกลางทุ่งนาราษฎรทางด้านทิศตะวันออกบ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ เป็นหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๘๐๑๔๒ รวมระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร

         - จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงบริเวณกลางทุ่งนาราษฎร เป็นหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๐๘๔๑๓๙ รวมระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร

          -จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันนาที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงบริเวณกลางทุ่งนาราษฎรด้านทิศใต้บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ เป็นหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๑๖๐๑๓๗ รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร

          - จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตามแนวคันที่ดินราษฎรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนลาดยางสายบ้านคำนางตุ้ม-บ้านชมสะอาด ถึงบริเวณลำน้ำยังบรรจบลำห้วยแดงเป็นจุดสิ้นสุด เป็นหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๐๓๙๑๕๐ รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร

ด้านทิศตะวันตก

-จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวกิ่งกลางลำห้วยแดงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือบ้าน

โนนสวรรค์ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างตำบลบุ่งเลิศกับตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงกึ่งกลางห้วยแดง เป็นหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๐๗๕๑๖๑             รวมระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

          - จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเรียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยแดงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ       ถึงกึ่งกลางลำห้วยแดงด้านทิศด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ เป็นจุดบรรจบหลักเขตที่ ๑      ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด VD ๐๙๑๑๗๑ รวมระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร แสดงได้ดังภาพ

map.jpg

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

     ตำบลบุ่งเลิศ มีพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ราบสูงโดยทั่วไปเป็นที่ดอนสูงๆ ต่ำๆ ความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับปานกลาง ในอดีตมีป่าไม้หนาแน่น ปัจจุบันถูกบุกทำลายไปเป็นจำนวนมากสาเหตุเพราะราษฎรได้ใช้ที่ดินประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นใน     ฤดูหนาว

1.4 ลักษณะของดิน

     ลักษณะดินในพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนี่ยวปนทราย สีของดินเป็น       สีน้ำตาล สีเทาเข้ม เป็นดินลึกมาก ดินมีการละลายน้ำปานกลาง ดินมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง   ถึงต่ำสภาพพื้นที่มีลักษณะค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่น

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

     การเมืองการปกครองแต่เดิมเป็นการปกครองแบบสภาตำบล ได้รับจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 สภาตำบลบุ่งเลิศ ได้รับจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538      การบริหารงานช่วงแรกเป็นการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารงานในช่วงนี้จึงเป็นการบริหารงานแบบค่อยเป็นค่อยไป นายอำเภอเป็นพี่เลี้ยง การจัดการส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างถนน น้ำประปา โดยยังไม่คำนึงถึงการพัฒนาด้านอื่นๆ มากนัก เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ โดยมีนายสวัสดิ์ สุวรรณไตร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ เป็นคนแรก นายจันทร์ทอง เมืองฮาม เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ ดำรงตำแหน่งจนถึง พ.ศ.2544 หลังจากหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ได้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อปี พ.ศ.2544 นายสาคร พลซื่อ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ นายบัญทัย สุวรรณไตร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ หลังจากหมดวาระมีการเลือกตั้งใหม่ พ.ศ.2548 นายสมัย พ้นทุกข์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ โดยมีนายจันทร์ทอง เมืองฮาม ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบล     บุ่งเลิศ ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบุ่งเลิศตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล และ มีนายกเทศมนตรีตำบลเป็นผู้บริหารตำบลบุ่งเลิศมีพื้นที่การปกครอง 9 หมู่บ้าน โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลได้ เขตละ 6 คน รวมเป็น 12 คน และได้ทำการย้ายสำนักงานจากบ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ 2 มาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม โดยมี                     นายสาคร พลซื่อ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศ นายบัญทัย สุวรรณไตร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

ตำบลบุ่งเลิศมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปกครองตามระบบของทางราชการ สถานการณ์ทางการเมือง การหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นมีการหาเสียงเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและระเบียบกฎหมาย การเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องมีการแบ่งเขตการปกครองแยกออกเป็น 9 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ผู้นำท้องที่

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเลิศ 134 225 236 461 นายสง่า      วังคะฮาด  
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ไฟฟ้า 112 205 205 410 นายสุริยันต์   ชัยฤทธิ์      
หมู่ที่ 3 บ้านโป่ง 220 381 405 786 นายจำเนียร   สุทธิสินธ์
หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม 107 225 243 468 นายวิระชัย  สายรัตน์  
หมู่ที่ 5 บ้านคำนางตุ้ม 271 522 511 1,033 นายพูลศรี    วิชกรรม  
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ 109 228 201 429 นายวินัย      สารโท        
หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเลิศเหนือ 102 204 189 393 นายอุดมทรัพย์ กุลวงค์  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองม้า 140 286 299 585 นางสังวาล      กองอุดม
หมู่ที่ 9 บ้านเลิศสมบูรณ์ 122 195 183 378 นางวงสวรรค์  ใจคง
รวม 1,317 2,471 2,472 4,943

(ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักทะเบียนอำเภอเมยวดี ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562)

2.2 การเลือกตั้ง

               ตำบลบุ่งเลิศ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ดังนี้ เขต 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเลิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านเลิศสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม หมูที่ 8 บ้านหนองม้า เขต 2 หมู่ที่ 3 บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 บ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ ประชาชนตำบลบุ่งเลิศมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง มีการจัดเวทีประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีการรณรงค์การเลือกตั้งก่อนทำการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557 มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของตำบลบุ่งเลิศจากข้อมูลการเลือกตั้งของอำเภอเมยวดี 3,740 คน จำนวน   ผู้มาใช้สิทธิ 2,760 คน การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 1,074 คน คิดเป็นร้อยละ 37.62 โดยนายบัญทัย สุวรรณไตร ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบุ่งเลิศนายจิรพนธ์ วังคะฮาด ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

3. ประชากร

    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมู่ที่ 1

บ้านบุ่งเลิศ

224 228 224 232 237 235 456 465 459

หมู่ที่ 2

บ้านใหม่ไฟฟ้า

204 199 201 209 205 204 413 404 405

หมู่ที่ 3

บ้านโป่ง

367 375 377 412 412 411 779 787 788

หมู่ที่ 4

บ้านคำอุดม

220 223 224 235 244 244 455 467 468

หมู่ที่ 5

บ้านคำนางตุ้ม

526 524 522 513 513 513 1,039 1,037 1,035

หมู่ที่ 6

บ้านโนนสวรรค์

236 230 228 196 202 201 432 432 429

หมู่ที่ 7

บ้านบุ่งเลิศเหนือ

195

203 203 191 188 187 386 391 390

หมู่ที่ 8

บ้านหนองม้า

296 292 289 284 296 300 580 588 589

หมู่ที่ 9

บ้านเลิศสมบูรณ์

195 196 194 170 176 176 365 372 370
รวม 2,463 2,470 2,462 2,442 2,473 2,471 4,905 4,943 4,933

จากข้อมูลในตารางเปรียบเทียบได้ว่าจำนวนประชากรในปี 2560 มีประชากรชายมากกว่าประชากรหญิง จำนวน 21 คน ปี 2561 มีจำนวนประชากรหญิงมากกว่า ประชากรชายจำนวน 3 คน ในปี 2562           มีประชากรหญิงมากกว่าประชากรชายจำนวน 9 คน ถ้าเปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้ง 3 ปี ในปี 2560    มีจำนวนประชากรมากกว่าปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562 จำนวน 38 ราย ในปี 2561 จำนวนประชากรลดลง จำนวน 38 ราย ในปี พ.ศ.2562 จำนวนประชากรลดลงจำนวน 10 ราย

    3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร (ข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูล จปฐ.ปี 2562)

ช่วงอายุ

(ปี)

จำนวนประชากร

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

101 ปีขึ้นไป 1 2 3
96-100 ปี 1 3 4
91-95 ปี 5 1 6
86-90 ปี 16 24 40
81-85 ปี 22 35 57
76-80 ปี 43 51 94
71-75 ปี 50 73 123
66-70 ปี 93 86 179
61-65 ปี 120 143 263
56-60 ปี 109 127 236
51-55 ปี 151 152 303
46-50 ปี 142 164 306
41-45 ปี 129 112 241
36-40 ปี 117 125 242
31-35 ปี 73 55 128
26-30 ปี 43 77 120
21-25 ปี 99 80 179
16-20 ปี 83 102 185
11-15 ปี 133 102 235
6-10 ปี 118 88 206
1-5 ปี 68 75 143
น้อยกว่า 1 ปี 2 1 3
รวม 1,618 1,678 3,296

    4. สภาพทางสังคม

         4.1 การศึกษา

               ตำบลบุ่งเลิศมีโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ หมู่ 3      โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสถึง ม.ต้น จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนชมชนบ้านบุ่งเลิศ หมู่ 9 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ หมู่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน           เลิศสมบูรณ์ หมู่ 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง หมู่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคำนางตุ้ม หมู่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบุ่งเลิศ จำนวน 1 แห่ง

         4.2 สาธารณสุข

               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านบุ่งเลิศ และ รพ.สต.       บ้านคำนางตุ้ม) มีแพทย์แผนไทย จำนวน 34 คน ชาย 19 คน หญิง 15 คน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 135 คน ชาย 40 คน หญิง 95 คน จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง     จำนวน 33 คน จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 157 คน โรคความดันโลหิต จำนวน 172 คน

4.3 อาชญากรรม

                        ตำบลบุ่งเลิศ ไม่มีคดีอาชญากรรมในพื้นที่

       4.4 ยาเสพติด

   จำนวนผู้ติดยาเสพติด จำนวน 11 ราย ยาเสพติดครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน 1 ราย ครอบครอง จำนวน 1 ราย ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 3 ราย

         4.5 การสังคมสงเคราะห์

              เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ได้ให้ส่งเสริมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กับประชาชนในกลุ่มต่างๆ          ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ ผู้สูงอายุ จำนวน 784 คน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 204 คน ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 4 คน นอกจากนี้เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยด้านต่างๆ

    5. ระบบบริการพื้นฐาน

         5.1 การคมนาคมขนส่ง

              การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ หรือรถรับจ้างทั่วไปตำบล     บุ่งเลิศอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด และไม่มีรถโดยสารประจำทาง สภาพถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต สภาพการจราจรอาจจะไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอำเภอและตำบลอื่นประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ถนนได้หลายเส้นทาง เช่นถนนลาดยางจากอำเภอเมยวดีผ่านบ้านโป่งถึงบ้านบุ่งเลิศ ถนนลาดยางจากอำเภอเมยวดี        ถึงบ้านบุ่งเลิศ ถนนลาดยางสายจากบ้านชมสะอาด (ต.ชมสะอาด) ผ่านบ้านคำนางตุ้มถึงบ้านโนนสวรรค์ ถนนลาดยางสายจากบ้านหนองสะเดา (ตำบลชมสะอาด) ถึงบ้านคำนางตุ้ม

         5.2 การไฟฟ้า

     การไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอโพนทอง เป็นผู้ให้บริการด้านการไฟฟ้าและแสงสว่างทั้งหมดเขตพื้นที่

ตำบลบุ่งเลิศ ไฟฟ้าให้บริการครอบคลุมทุกครัวเรือน แต่ไฟฟ้าที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนคือไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเนื่องจากประชาชนตำบลบุ่งเลิศเริ่มมีการขยับขยายครัวเรือนออกอาศัยตามทุ่งนา   มากขึ้น

         5.3 การประปา

                        ประชาชนตำบลบุ่งเลิศ ส่วนใหญ่จะใช้ประปาของเทศบาล จำนวน 2 แห่ง จะให้บริการน้ำประปาในหมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเลิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านเลิศสมบูรณ์ แหล่งผลิตน้ำประปาคือ ลำห้วยแดง ประปาหมู่ที่ 5 แหล่งผลิตน้ำประปา คือ หนองเรือ ประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง แต่ยังมีประชาชนบางส่วนของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบุ่งเลิศใช้น้ำจากบ่อบาดาลที่ขุดเจาะ     ใช้เอง

         5.4 โทรศัพท์

     ประชาชนตำบลบุ่งเลิศ นิยมสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์มือถือเนื่องจากมีความสะดวกสบายและทันสมัยมากกว่าโทรศัพท์สาธารณะ

         5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

               ภายในเขตเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ มีไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเลิศ ให้บริการด้านการรับ-ส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ โทรเลข ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม

    6. ระบบเศรษฐกิจ

         6.1 การเกษตร

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา เป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงของครัวเรือนอันดับที่ 1 อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกถั่วลิสง ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และการเลี้ยงสัตว์ (โค-กระบือ) แต่การปลูกพืชมักจะประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้ง นอกจากนี้รายได้เสริมอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มแม่บ้าน คือ การทอผ้าไหม และการทอผ้าห่มไหมพรมด้วยกี่กระตุก ซึ่งเป็นรายได้เสริมดีพอสมควรหลังจากฤดูการทำนา ในปัจจุบันประชาชนภายในตำบลบุ่งเลิศ หันมาทำไร่อ้อยกันมากขึ้นจำนวน ซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ประชาชนอีกอาชีพหนึ่ง

          6.2 การท่องเที่ยว

     แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตตำบลบุ่งเลิศ คือ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทยเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของคนชนเผ่าผู้ไทย หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 7 และหมู่ 9 ที่เกิดจากชาวบ้านบุ่งเลิศรวมตัวกันจัดตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 จากคนชนเผ่าผู้ไทยบ้านบุ่งเลิศ ทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยพื้นเพของคนชนเผ่าผู้ไทยได้อพยพมาจากบ้านคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนบ้านบุ่งเลิศทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยทั่วไปเป็นแบบสังคมดั้งเดิมอาศัยอยู่ตามชนบท ยังคงมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบท้องถิ่นเช่น ภาษาพูด การแต่งกายอาหารการกินที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของคนชนเผ่าผู้ไทย ประเพณีการจ้ำหวัน การฟ้อนรำผู้ไทย ประเพณีการแต่งงานภายใต้คำพูดที่ว่า “สู่หมู่บ้านผ้าไหมสู่ผู้ไทยฝ้ายแห่งเดียวที่มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทยในจังหวัดร้อยเอ็ด” และหนึ่งเดียวในอำเภอ   เมยวดีที่มีความเป็นอัตลักษณ์โดดเด่น

t.jpg

 

6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

     ตำบลบุ่งเลิศ มี 73 กลุ่ม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้(กลุ่มเด่น) จำนวน 28 กลุ่มซึ่งกระจายอยู่ตามหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้ (1) รวมพลคนบุ่งเลิศร่วมใจพัฒนา (2) สภาองค์กรชุมชน (3) หมู่บ้านจัดการตนเอง หมู่ที่ 1 (4) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศ (5) กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบุ่งเลิศ   (6) กองทุนเงินล้าน หมู่ที่ 8 (7) ธนาคารข้าวเปลือกบ้านคำอุดม (8) โรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 4    (9) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 1 (10) กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 8 (11) กลุ่มเลี้ยงโคแม่พันธุ์บ้านคำอุดม หมู่ที่ 4 (12) กลุ่มเพาะเห็ดบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 (13) กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน       หมู่ที่ 3 (14) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ หมู่ 3 (15) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง หมู่ที่ 3 (16) กลุ่มแพทย์แผนไทย (17) ชมรมสร้างสุขภาพตำบลบุ่งเลิศ (18) กลุ่มสมุนไพรสหมิตร หมู่ 6 (19) กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้า หมู่ที่ 4 (20) กลุ่มทอผ้าห่มบ้านบุ่งเลิศเหนือ หมู่ 7    (21) กลุ่มสัตว์จำลองจากเศษวัสดุธรรมชาติ หมู่ 8 (22) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฝ้าย หมู่ 4                (23) กลุ่มบุ่งเลิศน้ำทิพย์ หมู่ 2 (24) ร้านค้าชุมชนบ้านเลิศสมบูรณ์ หมู่ 9 (25) กลุ่มทอผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า หมู่ที่ ๑   (26) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ 2 (27) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองม้า หมู่ 8 (28) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6

 

t2.jpg

6.4 แรงงาน

         ประชากรตำบลบุ่งเลิศ มีกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี จำนวน 1,932 คน คิดเป็นร้อยละ 58.62 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่สำคัญคือ การทำนา ทำไร่

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

         7.1 การนับถือศาสนา

              ตำบลบุ่งเลิศ มีวัด สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบุ่งเลิศจะนับถือศาสนาพุทธ

         7.2 ประเพณีและงานประจำปี

              ตำบลบุ่งเลิศมีประเพณีที่ได้รับสืบทอดกันมาแต่รุ่นปู่ย่าตายาย คือ พ่อล่าม แม่ล่าม ของคนชนเผ่าผู้ไทย บ้านบุ่งเลิศ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 7 หมู่ 9 ประเพณีพ่อเสี่ยว แม่เสี่ยว ของคนชนผู้เผ่าลาวบ้านโป่ง หมู่ 3    หมู่ 4 หมู่ 8 บ้านคำนางตุ้ม หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าคนผู้ไทย ประเพณีจ้ำหวัน (สู่ขวัญ) การฟ้อนรำผู้ไทย ฟ้อนกะโป๊ะ รำเซิ้ง ประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา ประเพณีการกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นงานประจำปีของตำบลบุ่งเลิศ ประเพณีวันสงกรานต์เพื่อเป็นการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บุญประเพณีฮีต 12 คลอง 14  

        

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

       ตำบลบุ่งเลิศมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นแบบสังคมดั้งเดิมอาศัยอยู่ตามชนบทจะมีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าคนผู้ไทยบ้านบุ่งเลิศ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 7 และหมู่ 9 และ คนผู้ลาวบ้านโป่ง หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 8 บ้านคำนางตุ้ม หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 แต่ก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกชนเผ่า หรือชนชั้นวรรณะแต่อย่างใด รวมไปถึงมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษาท้องถิ่นที่นิยมใช้มี 2 ภาษา คือ ภาษาผู้ไทย นิยมใช้กันใน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเลิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านเลิศสมบูรณ์ ภาษาผู้ลาว นิยมใช้กันใน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 บ้านโป่ง หมู่ที่ 4 บ้านคำอุดม หมู่ที่ 5 บ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองม้า

        

 t3.jpg

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

         ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ,ผลิตภัณฑ์จากผ้า-ผ้าห่มไหมพรม เช่น ผ้าห่มทอมื้อ ผ้ามัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวม้า ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหม นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์จำลองจากเศษวัสดุ สินค้าที่ผลิตจากเศษวัสดุธรรมชาติที่ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากผลิตจากภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านผู้ห่วงแหนธรรมชาติในชุมชนอย่างแท้จริง

 t4.jpg

    8. ทรัพยากรธรรมชาติ

       8.1 น้ำ

            แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้หล่อเลี้ยงคนตำบลบุ่งเลิศ คือ ลำห้วยแดงเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำใช้ในการทำการเกษตร ทำนา ปลูกพืชฤดูแล้ง หนองเรือบ้านคำนางตุ้มโนนสวรรค์ หมู่ 5 หมู่ 6 เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำทำการเกษตร อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ลำห้วยนาบ้านโป่ง หมู่ 3 เป็นแหล่งน้ำทำการเกษตร หนองม้า หมู่ 8 เป็นสถานที่ในการจัดประเพณีลอยกระทงของคนในชุมชน ฝายอ่างกบ        ฝายสกุลศรี หนองแก่นขามบ้านบุ่งเลิศเหนือ เป็นแหล่งน้ำใช้ในการทำการเกษตร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา หนองม่วง เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของบ้านโป่ง

       8.2 ป่าไม้

             เขตอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนวัดป่าหนองแคน จำนวน 400 ไร่ ป่าช้าบ้านคำนางตุ้ม จำนวน 34 ไร่ 

วัดป่าแสงจันทร์บ้านโนนสวรรค์ จำนวน  20 ไร่  วัดป่าทศพลมังคลารามบ้านบุ่งเลิศ จำนวน  40 ไร่

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.