โครงสร้างฝ่ายบริหาร

การป้องกันการทุจริต

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564

 

เอกสารแนบ     

- ปก  

- ประกาศ

- แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 2562-2564

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.