โครงสร้างฝ่ายบริหาร

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลบุ่งเลิศความหมายของตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

กี่กระตุก      หมายถึง  การบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมทั้งยังแสดงถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในทุกหมู่บ้าน

ฝักไหมสีทอง  หมายถึง  เป็นการบ่งบอกถึงผ้าไหมสวยงาม  เหมือนกับฝักไหมสีทองเหลืองอร่ามและเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป

ถั่วลิสง      หมายถึง  ความงอกเงย  ความเจริญเติบโตไม่มีที่สิ้นสุด

ใบหมอน     หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนภายในหมู่บ้าน

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.