โครงสร้างฝ่ายบริหาร

การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

เทศบัญญัติการประปา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

 

เทศบัญญัติการประปา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558 

                           

ดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558     

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560

เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560         

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบัญญัติการประปา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

เทศบัญญัติการประปา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558                             

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เทศบัญญัติเทศบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

เทศบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2558                         ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.