โครงสร้างฝ่ายบริหาร

กองคลัง

กองคลัง

 

 
     
  wichai
      นายวิชัย  อัฐนาค
    รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

     

      นางจิดาภา บรรพสาร
 นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวดวงใจ เมฆชัยภักดิ์
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางประทุมรัตน์ วิเศษอุตร์
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
       นางศิริทร มัทนัง
  ผช.จนง.การเงินและบัญชี

นางสาวอ่อนจันทร์ ศรีอำพล
 ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

   นางสาวรุ่งนภา  ชุมนุม
     ผช.จนท.ที่ธุรการ
     
     
     
     
     
     

     

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.