โครงสร้างฝ่ายบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายจิรพนธ์ วังคะฮาด
ประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

 

นายวัน เพ็งศรีโครต
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

 

นางนันทนา  อุทรักษ์    
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 1
 

นายแสวง พงศ์หนองโน

   

นายดวงเด่น กุลวงศ์

 

  

นายมานิตย์ วังคะฮาด

 

นายสังคม เนตรวงค์ 

 

 

นายวัจนา สุภาพันธ์

 

 

 

 

   
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต 2
 

นายสมพงษ์ วิเศษอุตร์

 

นายทองรัฐ สว่างวงค์ 

 

นายประยอม  บุญมา 

 

นายแสวง ชื่นชม

นายวิทูรย์   เวียงสิมา


 

 

 

 
     
     

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เขต ๑

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.